H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Amateur radio is two-way communication via radio with recognized amateur status. Radio amateur activities are self-training activities by mutual communication and ham radio engineering investigations conducted by radio amateurs.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top